advertentie

Privacyverklaring

De Zwartewaterkrant is gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV). De digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl is sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve. DKN gaat zorgvuldig om met gegevens van lezers en gebruikers van haar (interactieve) producten, diensten en klanten. Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met De Zwartewaterkrant. In deze privacyverklaring tonen wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze en met welk doel dit gebeurt en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft. Daarnaast geeft deze privacyverklaring inzicht van onze disclaimer op deze website, waarin de rechten en plichten beschreven staan van alle betrokken partijen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. De Zwartewaterkrant gebruikt uw persoonsgegevens voor: de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; relatiebeheer; product- en dienstontwikkeling; het bepalen van strategie en beleid; zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot de websites, haar relaties en haar medewerkers. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Verstrekking aan derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de Europese en nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking en de beveiliging van persoonsgegevens. Dit betekent dat wij uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden, mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. De verantwoordelijke (degene die het doel en/of de middelen voor de verwerking vaststelt) voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV). De digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl is sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve. 

Links naar andere websites

Op De Zwartewaterkrant treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit betekent niet noodzakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerken. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door de websites van die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt of neem rechtstreeks contact op met deze organisaties en vraag indien zij cookies plaatsen, welke en wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de websites gebruikmaken.

Gegevensbeveiliging

De Zwartewaterkrant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op, via e-mail: privacy@zwartewaterkrant.nl

Disclaimer

De vorm en inhoud van De Zwartewaterkrant is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Indien onderdelen van deze website niet werken of de gegevens op deze site onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn, is DKN hiervoor niet aansprakelijk. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie. Daarnaast treft u op deze website van De Zwartewaterkrant een aantal links aan naar andere websites. Dit betekent niet noodzakelijk dat De Zwartewaterkrant deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt of neem rechtstreeks contact op met deze organisaties en vraag indien zij cookies plaatsen, welke en wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. De Zwartewaterkrant is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie afkomstig van deze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Zwartewaterkrant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@digitalekranten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Zwartewaterkrant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet-, en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Vragen

Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u deze e-mailen naar privacy@zwartewaterkrant.nl of sturen naar De Zwartewaterkrant, Nieuwstraat 30, 8061 GR HASSELT (OV).

Hasselt, april 2018