advertentie

Raadsvergadering op 8 december 2022

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is donderdag 8 december 2022. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. U kunt deze vergadering fysiek bijwonen. De vergadering zal ook live te beluisteren zijn via ZwartewaterFM en/of worden gestreamd.

De bespreekpunten op 8 december 2022 zijn: Raadsvoorstel Subsidieverordening gecertificeerde instellingen 2023 Gecertificeerde instellingen (GI’s) voeren jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit die zijn opgelegd door de kinderrechter. In de regio IJsselland zijn drie GI’s actief en zij worden sinds 2015 bekostigd door middel van een subsidie. Met de nieuwe subsidie-verordening worden afspraken gemaakt met de GI’s en het RSJ IJsselland voor de periode 2023 – 2018. Hiermee krijgen kinderen en jongeren die te maken krijgen met jeugdbescherming en jeugdreclassering, ook de komende jaren de hulp en ondersteuning die zij no-dig hebben. Aan de raad wordt voorgesteld om de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vast te stellen. Raadsvoorstel Najaarsnota 2022 Met het vaststellen van de najaarsnota oefent de raad haar controlerende taak en budget-recht uit. De najaarsnota geeft een indicatie van het verwachte rekeningresultaat 2022. Er wordt verantwoording afgelegd over de budgetafwijkingen. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel. Raadsvoorstel Kredietaanvraag voor realisatie fietspad, wegen en rotonde in Zeven-hont Midden en Zevenhont Zuid Om de industrieterreinen in Genemuiden goed te kunnen ontsluiten en de druk op de huidige rotonde af te laten nemen, is een nieuwe rotonde nodig ter hoogte van Zevenhont Midden en Zevenhont Zuid. Ook wordt er door de realisatie van een fietspad een snellere fietsverbinding gecreëerd tussen Cellemuiden en Industrieterrein. Het college adviseert de raad hiervoor krediet beschikbaar te stellen. Raadsvoorstel Vaststellen verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2023 In de raadsvergadering van 27 oktober en 10 november 2022 is de Programmabegroting 2023-2026 behandeld en vastgesteld. In deze begroting zijn de opbrengsten voor gemeente-ijke belastingen en heffingen 2023 opgenomen. De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen 2023 worden in de belastingverordeningen verwerkt. De raad wordt voorgesteld deze verordeningen vast te stellen. Raadsvoorstel Verordening op de informatiecommissie Vanuit de raad is de behoefte ontstaan om duidelijke afspraken te maken over de geheim-houding van stukken. Het vaststellen van het protocol geheimhouding door de raad op 21 april 2022 was een eerste stap. Het vaststellen van de voorliggende verordening op de in-formatiecommissie de vervolgstap. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel. Benoeming en installatie burgerraadsleden De gemeenteraad heeft besloten burgerraadsleden toe te laten, met een maximum van twee per fractie. Door burgerraadsleden te benoemen en te beëdigen, treden zij toe als burgerraadslid van de betreffende politieke partij. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Zevenhont Oost en beeldkwaliteitsplan Met het bestemmingsplan Zevenhont Oost wordt de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Zevenhont gefaciliteerd. De uitbreiding dient met name voor algemene bedrijfsdoeleinden hoofdzakelijk ter aanvulling en ondersteuning van het Tapijtcluster, als uitbreiding van het bestaande Zevenhont. Naast kavels voor de grote(re) bedrijven wordt er ook ruimte gecreëerd voor kleinere bedrijven. Het college adviseert de raad met het plan in te stem-men. Raadsvoorstel Vaststellen (gecoördineerd) bestemmingsplan Zevenhont Zuid Voor de realisatie van een tapijtfabriek is door VEBE een plan ontwikkeld. Deze ontwikkeling past niet in de vigerende bestemmingsplannen. Een nieuw bestemmingsplan is daarom voorbereid. Het bestemmingplan richt zich op het omzetten van een agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming. Het college adviseert de raad hiermee in te stemmen. Raadsvoorstel Lokale educatieve en preventieve agenda 2023-2026 ‘Samen voor een kansrijke ontwikkeling’ De raad wordt voorgesteld de lokale educatieve en preventieve agenda 2023-2026 vast te stellen. Hierin staan de beleidsuitgangspunten gericht op optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in Zwartewaterland. Raadsvoorstel Beleidskader erfmolens en kleine zonnestroomsystemen Erfmolens en kleine zonnestroomsystemen dragen bij aan het realiseren van de energie-transitie. Inwoners krijgen de mogelijkheid om duurzaam te voorzien in hun eigen energiebehoefte. De beleidskaders borgen een goed woon- en leefklimaat. Het beleid voor kleine zonnestroomsystemen vormt een aanvulling op zon op dak en erfmolens. Kanttekening is dat erfmolens en kleine zonnestroomsystemen een impact kunnen hebben op de beleving van het landschap. De beleidskaders worden ter inzage gelegd voor inspraak. Het college adviseert de raad met het beleidskader in te stemmen. Raadsvoorstel Ontwikkelingen huisvestingsopgave Oekraïense ontheemden in gemeente Zwartewaterland Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid gekregen om gevluchte Oekraïners een tijdelijk onderdak te bieden. Gemeente Zwartewaterland biedt ruimte voor de opvang van 175 Oekraïners. De Europese Commissie heeft aangekondigd dat de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voortduurt tot 4 maart 2024. Deze regeling biedt Oekraïners bescherming waarbij ze recht hebben op opvang, medische zorg en het recht om in Nederland te werken. De raad wordt voorgesteld het beschikbaar gestelde werkbudget te verhogen naar 2 miljoen euro en dit te onttrekken aan de Algemene Reserve. Het college adviseert de raad hiermee in te stemmen.

2022-12-06 06:37:01

Gerelateerde artikelen:


Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.